ALGEMENE DEELNEMERSVOORWAARDEN

       Aanmelding

 1. Als je wilt meedoen aan een productie en dus aan een auditie of een andere activiteit van Vrij Theater  onderteken je een volledig ingevuld aanmeldingsformulier voor deelname aan een Vrij Theater productie, cursus of andere activiteit en verklaar je dat je bekend bent met en akkoord gaat met deze algemene deelnemersvoorwaarden. 

          In gevallen waar deze voorwaarden geen uitsluitsel bieden beslist het bestuur van Vrij Theater.

 

         Toneelproducties.

 1. Deelnemers aan een Vrij Theater toneelproductie worden in beginsel geselecteerd op basis van audities. De regisseur beslist over de rolbezetting. De audities staan open voor iedereen die belangstelling heeft voor deelname aan de producties, echter met een maximum van twee producties per seizoen.

 

 1. Deelnemers betalen een vooraf vastgestelde deelnemersbijdrage. Deze wordt per productie door het bestuur vastgesteld. Gewoonlijk is deze informatie op een Open Avond beschikbaar. Door ondertekening van het aanmeldingsformulier verklaart de ondertekenaar bekend te zijn met de deelnemersbijdrage van de betreffende productie. De deelnemersbijdrage dient te zijn betaald voor aanvang van de eerste repetitie.

 

 1. Het bestuur van Vrij Theater kan, bij voorbeeld voor figuratie, een lagere deelnemersbijdrage vaststellen.

 

 1. Als de repetities voor een productie buiten de schuld van de deelnemers voortijdig worden beëindigd geldt de volgende regeling voor restitutie van de betaalde deelnemersbijdrage:

           – bij het geheel niet van start gaan van de repetities: 100 %

           – het annuleren van de productie na ten hoogste 3 repetities: 100 %

           – het annuleren van de productie na ten hoogste 5 repetities: 80 %

          – het annuleren van de productie na ten hoogste 10 repetities: 60 %

          – het annuleren van de productie na ten hoogste 15 repetities: 40 %

          – het annuleren van de productie na ten hoogste 20 repetities:  20 %

          – bij het annuleren van de productie na 21 of meer repetities of vlak voor of tijdens een (reeks) uitvoeringen is geen restitutie mogelijk.

 

 1. Een productie bestaat uit minimaal 25 reguliere repetities, tenzij vooraf anders is gemeld, een aantal extra repetities en een nader te bepalen aantal uitvoeringen.
 2. De deelnemers aan een productie zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de realisatie van de totale productie. Er wordt verwacht dat zij naast het spelen ook gezamenlijk zorgen voor zaken als decor, kostuums, rekwisieten en dergelijke.

 

          Schorsing van deelname

 1. Een deelnemer kan worden geschorst voor (verdere) deelname als wangedrag door het bestuur van Vrij Theater wordt vastgesteld. Over dit besluit zal de betreffende deelnemer daarvan gemotiveerd door het bestuur op de hoogte worden gebracht. Zo mogelijk wordt de betreffende deelnemer in de gelegenheid gesteld over het besluit door het bestuur te worden gehoord. Een schorsing kan door het bestuur worden omgezet in onherroepelijk uitsluiting van verdere deelname. Gewoonlijk zal in dat geval een deelnemersbijdrage niet worden gerestitueerd.

 

          Cursussen en workshops

 1. De cursussen en workshops zijn in principe voor iedere belangstellende toegankelijk. De deelnemers worden toegelaten in volgorde van aanmelding. Er kunnen aanvullende criteria voor deelname vooraf worden gesteld. Het bestuur stelt een minimum en een maximum aantal deelnemers vast.
 2. Bij annulering van de cursus of de workshop door Vrij Theater voordat de cursus of workshop daadwerkelijk van start is gegaan wordt de deelnemersbijdrage 100 % gerestitueerd. Bij tussentijds afbreken van de cursus of workshop door Vrij Theater wordt naar rato van het gegeven aantal cursusdagen/avonden/uren gerestitueerd. Deelnemers die na bevestiging van hun aanmelding zich terugtrekken zijn gehouden tot betaling van de deelnemersbijdrage. Eventueel kan een vervanger deelnemen, zulks na overleg met en ter beoordeling van het bestuur van Vrij Theater.

 

 1. Repetities, cursussen en workshops vinden normaliter plaats in de oefenruimte die daarvoor door het bestuur is gehuurd. Vrij Theater zal, indien mogelijk, onmiddellijk bekend maken aan de betreffende deelnemers waar de repetities worden gehouden. 

 

          Betaling

 1. Deelnemers ontvangen na gekozen te zijn voor een productie en voor aanvang van een cursus of workshop een rekening voor de verschuldigde deelnemersbijdrage. Deze moet binnen de gestelde termijn worden voldaan. Bij niet of niet-tijdig voldoen van de betalingsverplichtingen vervalt elk recht op deelname terwijl de betalingsverplichting blijft.

 

          Deelnemers kunnen het bestuur schriftelijk verzoeken de deelnemersbijdrage in termijnen te mogen voldoen.

 

          Den Haag, april 2024